هرگاه مال غیر منقول قابل قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ،حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.