حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکون متعلق به غیر آن را سکنی و حق سکنی نامند. حق سکنی در عقد ازدواج عبارت است از تفویض اختیار تعیین محل سکونت به زوجه.