حقی است که به موجب آن دارنده حق میتواند از ملک دیگری استفاده کند.