فرهنگ ترمولوژی

حق التولیه

در وقف سهمی از منافع موقوفه که معمولا واقف برای حق الزحمه متولی قرار می دهد ولو این که واقف و متولی یک نفر باشند.