حقی است برای شخص در ملک دیگری بواسطه مالکیت در ملک معین ایجاد میشود.