فرهنگ ترمولوژی

حقوق گمرکی

حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت میشود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)