فرهنگ ترمولوژی

حقوق ثابته

حقوقی که تحت شرایط قانونی معینی به دست آمده و آن شرایط قانونی تغییر کرده است اما با این حال آن حقوق معتبر شناخته شود.حقوق ثابته مترادف حقوق مکتسبه شناخته شده.