فرهنگ ترمولوژی

حقوق بازنشستگی قضایی

حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سیام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که به هر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینههای دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 3/11/1334)