فرهنگ ترمولوژی

حقوق بازنشستگی افزارمند

میزان حقوق بازنشستگی افزارمندان ارتش عبارت است از یک سیام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنین خدمت آنان – حقوق بازنشستگی به هر تقدیر از میزان آخرین حقوق دریافتی نباید تجاوز نماید. (ماده 11 قانون بیمههای اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)