فرهنگ ترمولوژی

حقوق اساسی

از شاخههای علم حقوقاست که به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان در آن مورد توجهقرار گرفته است.