فرهنگ ترمولوژی

حفظ و تثبیت مسیر رودخانه

عبارت از کلیه اقداماتی است که مانع تغییر مسیر رودخانه میگردد. (بند 10 آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)