کلیه برنامهها و عملیاتی است که جهت مبارزه با فرسایش خاک به اجرا در میآید. (بند 13 آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)