دایگی، پرستاری،در دامن خود پروراندن ، حضانت عبارت است از نگهداری مادی ومعنوی طفل به توسط کسانی که قانون مقرر کرده است.

حِضانَت، از واژگان حقوق خانواده است و به‌طور خلاصه، به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است.