فرهنگ ترمولوژی

حریم راه آهن

حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط میباشد. (از ماده 13 قانون کیفر بزههای مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320)