حروفچینی به کارگاهی اطلاق میشود که در آن به وسیله چیدن حروف، مطالب، به طریق دستی و ماشینی برای چاپ مورد استفاده قرار گیرد. (ماده 3 آییننامه تأسیس چاپخانه وگراورسازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب)

واژه های نزدیک