حرام بودن،آنچه که حفظ آن از باب اوامر و نواهی واجب است،آبرو،عزت،احترام.