در لغت به معنای بی نصیبی ،بی روزی ماندن،بی بهره ماندن است.