فرهنگ ترمولوژی

حرفه مهندسی معدن

منظور حرفههای مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است. (ماده 1 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379)