فرهنگ ترمولوژی

حدود راه آهن

حدود ایستگاه راه آهن عبارت است از محوطهای که مورد نیاز راه آهن بوده و براساس نقشههای مصوب راهآهن قانوناً به تصرف و تملک راه آهن درآمده باشد و بهوسیله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص میشود. (تبصره ماده 11 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 7/4/1349)