حدود، مجازاتهایی است که مقدار و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

واژه های نزدیک