فرهنگ ترمولوژی

حداکثرکار مجاز یک رتبه

حداکثر تعداد کار مجاز در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداکثر تعدد کارهای این رشته که میتوان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده11 آییننامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)