حداقل کار مناسب در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداقل مبلغ کاری که در این رشته کار میتوان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آییننامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367)