در لغت به معنی منع و بازداشت آمده و در اصطلاح حقوقی به معنی عدم صلاحیت در دارا شدن حق معین،عدم صلاحیت اعمال حق که شخصی آنه دارا شده باشد.

حجر می‌تواند به موارد زیر یا نسبتی با آنها اشاره کند:

  • سنگ برابر فارسی حجر در عربی
  • حجر (سوره) نام یکی از سوره‌های قرآن
  • محجور، مفهومی در حقوق
  • عصر سنگ
  • عصر حجر (پویانمایی)
  • حجر اسماعیل، فضایی بین کعبه و دیواری نیم دایره به عرض حدود ۱۰ متر
  • سنگ جادو
  • حجرالاسود
  • سنگ ماه
  • مداین صالح یا حجر