واحد وزن،برابر دو عدد جو متوسط از دانه های جو میباشد.