در عقد حبس اگر حابس مدت تعیین نکرده باشد در این صورت حبس،مطلق است.