هر محضری عبارت است از یک نفر مجتهد جامعالشرایط که حاکم محضر نامیده میشود و دو نفر معاون قریبالاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 24/5/1290)