فرهنگ ترمولوژی

حال معذوریت

حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده میکند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)