حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 49 این قانون استفاده میکند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)