فرهنگ ترمولوژی

حال بازنشستگی

حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده میکند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)