فرهنگ ترمولوژی

حال اشتغال

حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه میکند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)