خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)