فرهنگ ترمولوژی

حادثه ناشی از کار

منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثهای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق میافتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/8/1352)