فرهنگ ترمولوژی

جهل به قانون

بی اطلاعی به قانون منتشر شده که دارای ضمانت اجرا بوده و رافع مسئولیت نخواهد داشت مگر در موارد خاص