فرهنگ ترمولوژی

جنگل طبیعی

جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشهای است که بهوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/05/1346)