فرهنگ ترمولوژی

جزای نقدی نسبی

جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد. (از ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)