فرهنگ ترمولوژی

جزاهای تبعی

جزاهای تبعی از قرار ذیل است: 1- محرومیت از حقوق مذکوره در ماده 15 محاکم جنحه میتوانند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب این قانون مقرر است به محرومیت از بعضی از حقوق مذکوره نیز محکوم کنند. 2- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباری در محل مخصوص. محکومیت جنایی مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی است. (ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)