هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. (ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

جرم ممکن است در یکی از این موارد به‌کار رود:

  • جُرم یا بِزِه، در علم حقوق به معنی نقض قوانین
  • جِرم (فیزیک)، مقاومت جسم در برابر شتاب در هنگام اعمال نیرو یا قدرت گرانش یک جسم در جذب دیگر اجسام
  • جـِرم یا میکروب، جاندارانی بسیار ریز
  • جرم دندان، تجمع محکم و سخت شده پلاکهای میکروبی بر دندان‌ها
  • جرم گوش یا واکس گوش، ترشحات طبیعی و ضروری گوش
  • جرم آسمانی یا شی آسمانی، هر ماده فیزیکی طبیعی موجود در فضای بیرونی
  • ولسوالی جرم، از ولسوالیهای ولایت بدخشان در شمال خاوری افغانستان