فرهنگ ترمولوژی

جرائم دارای جنبه الهی

کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم میگردد: اول) جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. دوم) جرائمی که تعدی به حقوق جامعه یا مخل نظم همگانی میباشد. سوم) جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. (ماده 2 قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)