فرهنگ ترمولوژی

جرائم خاص انتظامی

منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزههایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. (تبصره 1 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364)