منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقهای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته و یا مأموریت آن را دریافت داشته باشد. (تبصره ماده 357 اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 18/4/1354)

جبهه واژه‌ای عربی و به معنای پیشانی است. مفهوم اصطلاحی آن در زبان فارسی فعلی خط مقدم جنگ و میدان جنگ و محلی است که قوای دو کشور با همدیگر به مبارزه می‌پردازند.

  • جبهه (جنگ)
  • جبهه هوا
  • جبهه (فیلم)
  • جبهه ، نوعی تشکیلات نظامی