در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند. (ماده 562 قانون مدنی) همچنین در قانون مجازات مرتکب جرم جعل را جاعل گویند.