در اصطلاح فقهی در جند معنی به کار رفته است؛اولا به معنی محصن بیان گردیده است، دوما زنیکه بکارت او به هر نحوی از بین رفته باشد.