ثمنی است که وجه نقد نبوده و عین معین باشد مانند اسب معین یا گندم معین .در ثمن شخصی تمام مقررات راجع به مبیع معین جاری خواهد شد.