در اصطلاح حقی به شخصی قابل اطمینان باشد ثقه میگویند.