در لغت به معنی تحقق و وجود معنی گشته و در اصطلاح حقوقی به مفهوم اشاره به وجود هر چیزی که در واقع وجود دارد با صرف نظر از علم و جهل به آن.