منظور به ثبت رسانیدن علامت تجاری در دفتر اداره ی ثبت شرکت ها عنوان گردیده است.