نوعی از ثبت املاک است که مالکان مجبور به ثبت ملک نمی شوند (ماده 82 آیین نامه قانون ثبت) و قبل از ثبت اجباری در ایران معمول بوده است.