فرهنگ ترمولوژی

ثبت شرکت نامه

ثبت شرکت نامه رسمی شرکتهای بازرگانی شرط تشکیل شرکتهای مذکور است.(ماده 1-2 نظامنامه قانون تجارت. )