فرهنگ ترمولوژی

ثبت شرکتها

مقصود شرکتهای بازرگانی است که دارای شخصیت حقوقی می باشند و ثبت آنها اجباری است(ماده 587-594-595ق.ت) و باید در تهران در دائره ثبت شرکتها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند.