یعنی ثبت جداگانه حریم املاک که البته چنین ثبتی ممنوع است زیرا ثبت ملک بالتبع مستلزم ثبت حریم قانونی آن از آن حیث که حریم محسوب است بوده و نیازی درخواست جداگانه ندارد.